Voor behandeling in de Basis-GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig. Marion van Gils heeft als vrijgevestigd GZ-Psycholoog contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars. Controleer de website van uw verzekeraar voor meer informatie.

U kunt zich bij mij aanmelden met lichte tot matig ernstige psychische klachten zoals:
o Aandachtstekortstoornis
o Afhankelijkheid van een middel
o Amnestische stoornis / cognitieve stoornis
o Angststoornis
o Dissociatieve stoornis
o Eetstoornis
o Gedragsstoornis
o Nagebootste stoornis
o Overige aan middel gebonden stoornissen
o Persoonlijkheidsstoornis
o Pervasieve ontwikkelingsstoornis
o Pijnstoornis
o Post-traumatische stress-stoornis
o Psychische stoornis door somatische aandoening
o Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
o Seksuele / gender stoornis
o Slaapstoornis
o Somatoforme stoornis
o Stemmingsstoornis
o Stoornis door een middel
o Stoornis impulsbeheersing
Ik behandel deze klachten voornamelijk met Cognitieve Gedragstherapie, psychotherapie en EMDR.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

1.       Verwijzing door de huisarts

U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psycholoog controleert dit van te voren.

Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

2.       Psychische stoornis

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts, of doorverwezen naar een andere behandelaar.

Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Het maximumtarief hiervoor bedraagt € 185,22.

3.       Uitgesloten stoornissen

De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

4.       Uitgesloten behandelingen

Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psycholoog informeert u indien hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 

Werkwijze

De cliënt meldt zich telefonisch aan. Hij krijgt Marion te spreken en krijgt dan de informatie over evt. wachttijden, behandelvoorwaarden en de praktijkgegevens. Wij plannen dan een afspraak in voor de intake of ik verwijs de cliënt door indien relevant. Tijdens de intake bespreek ik de klachten met de cliënt en het te volgen zorgproces. Deze afspraken leg ik ter akkoord voor aan de cliënt. De behandeling wordt uitgevoerd conform deze overeenkomst waarbij de vorderingen periodiek gemonitord en besproken worden. In overleg met de cliënt wordt de behandeling afgerond en vindt eventuele overdracht plaats.

 

Tarieven

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg.

De tarieven zijn standaard bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit en per zorgverzekeraar is een percentage afgesproken dat Marion van Gils krijgt (tussen 80 – 90% van de NZA tarieven). Per 1 januari 2016 gelden de volgende tarieven, deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.:

 • Kort traject: € 457,43
 • Middel traject: € 779,40
 • Intensief traject: € 1.222,15
 • Onvolledig behandeltraject (intake die niet leidt tot een behandeling): € 186,71
 • (Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden)

Welk traject u toegewezen krijgt is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Zie hiervoor uw zorgverzekering. De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Hij geeft aan welk ‘pakket’ hij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Als u besluit om zelf te betalen of na afsluiting van het pakket nog extra gesprekken wilt voeren, hanteer ik een tarief van 85,- euro per gesprek. Dit is btw-vrij.

Belangrijk: Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden.

 

Contracten met Zorgverzekeraars en wachttijden

Vanaf januari 2017 is het vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit verplicht om de aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd te publiceren. Dit overzicht is bijgewerkt op 01-07-2018 en zal regelmatig bijgewerkt worden. Er is op dit moment geen verschil in wachttijd die afhankelijk is van waar u verzekerd bent of wat uw behandelvraag is. Dit kan in de loop van het jaar ontstaan, doordat sommige zorgverzekeraars met een zorgplafond werken waardoor maar enkele cliënten per jaar geholpen kunnen worden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Met onderstaande zorgverzekeraars is een contract afgesloten:

 • DSW Zorgverzekeraar: 8 weken wachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
  • InTwente Zorgverzekeraar
  • StadHolland Zorgverzekeraar
 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.: 8 weken wachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
  • IZZ Zorgverzekeraar N.V.
  • IZA Zorgverzekeraar N.V.
  • V. Zorgverzekeraar UMC
  • V. Univé Zorg
  • V. VGZ Cares
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief ProLife): 8 wekenwachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
  • OZF Zorgverzekeringen
  • Interpolis Zorgverzekeringen
  • FBTO Zorgverzekeringen
  • Avero Achmea Zorgverzekeringen
  • Nedasco BV/ Caresco BV (volmacht)
  • IAK Volmacht
  • Aevitae BV volmacht
 • OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA (CZ): 8 wekenwachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
  • Delta Lloyd Zorgverzekering N.V.
  • OHRA Zorgverzekeringen N.V.
  • OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.
 • VRZ inkoop: 8 wekenwachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
  • ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. PNOzorg
  • ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. VvAA zorgverzekering
  • ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. ONVZ Zorgverzekeraar
  • ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. De Amersfoortse Verzekeringen
  • ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. Ditzo Zorgverzekering
  • ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. BeterDichtbij
  • Eno Zorgverzekeraar N.V. Salland Zorgverzekeringen
  • Eno Zorgverzekeraar N.V. Hollandzorg
  • Eno Zorgverzekeraar N.V. Energiek
  • Eno Zorgverzekeraar N.V. Salland ZorgDirect
  • W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
 • Menzis: 8 weken wachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
  • Anderzorg
  • Avizo
 • Friesland: GEEN CONTRACT!

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder verplicht een kwaliteitsstatuut te publiceren. Zie deze pagina

 

Klachten en geschillencommissie

Per 1-1-2017 is Marion aangesloten bij P3NL. Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen en een klacht indienen bij de geschillencommissie. Zie Klachtenfolder_algemeen_comm_MT_231216_ voor meer informatie.